Podmínky provozování kroužků angličtiny s programem SciLearn English

Vážení rodiče, 

odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s následujícími podmínkami poskytnutí kroužku angličtiny s programem SciLearn English.

Přihlašuji své dítě na kroužek a zavazuji se zaplatit kroužkovné. Byl/a jsem poučen/a o termínu konání kroužku a vím, že odpovídám za to, aby se dítě v danou hodinu na koužek dostavilo. Po kroužku jsem povinen/a si dítě bez odkladu vyzvednout nebo předat lektorovi písemné prohlášení, že  dítě může z kroužku odejít bez doprovodu. V případě, že se dítě na kroužek nedostaví, nevzniká nárok na náhradu.

Přihlášením dětí na kroužek souhlasíte s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž může být zachyceno vaše dítě a následně umístěno na našich webových stránkách, sociálních sítích, letácích a výukových materiálech. Váš případný nesouhlas budeme samozřejmě respektovat. Více o GDPR ZDE.

Poskytovatelem kroužku je společnost Nuerasoft s.r.o. se sídlem: Srbsko 29, 29402 Kněžmost, IČ 27427218 a odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami poskytnutí vzdělávací služby, které najdete zde.

Součástí kroužku je poskytnutí individuálního přístupu k online programu na výuku angličtiny SciLearn English, které se řídí licenčními podmínkami, jejichž úplné znění najdete zde. Pro zjednouššení zde uvádíme stručný výčet toho nejdůležitějšího:

Student získává přístup k programu na jedno školní pololetí tj. pět měsíců v odobí, na které kroužek objednává, buď od září do ledna nebo od února do června. Žák pracuje 3x nebo 5x týdně dle zvolené varianty. V případě zmeškání kterékoliv lekce si žák může lekci nahradit. Náhrady jsou možné pouze v daném pololetí. Po skončení pololetí náhrady možné nejsou.

Poskytovatel - Nuerasoft s.r.o. se sídlem: Srbsko 29, 29402 Kněžmost, IČ 27427218 je pro území České a Slovenské republiky vykonavatelem majetkových autorských práv k on-line softwarovým produktům s názvy Fast ForWord® a Reading Assistant™, jehož autorem je společnost Scientific Learning Corporation se sídlem 300 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 600, Oakland, CA 94612-2040, U.S.A (dále jen SLC).

Uživatel – student/žák, který získá přihlašovací údaje k softwarovým produktům Fast ForWord a/nebo Reading Assistant.

 

PODMÍNKY UŽITÍ (POSKYTNUTÍ LICENCE)

1. Softwarový produkt může Uživatel otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak používat (dále jen „Užívat“) a to výlučně pro účely vzdělávání. Součástí je možnost užívat podpůrné výukové materiály předávané e-mailem nebo v tištěné podobě.

2. Licence se poskytuje jako nevýhradní a nepřevoditelná. Uživatel není oprávněn licenci dále převádět ani umožnit užití Softwarového produktu jakékoli třetí osobě, Vykonavatelem majetkových práv k Softwarovému produktu je nadále Poskytovatel. Softwarový produkt je chráněn obchodním tajemstvím a prostřednictvím ochrany průmyslových práv. Všechna práva, která nejsou Uživateli výslovně udělena, jsou vyhrazena Poskytovateli, popřípadě SLC.

3. Licence se uděluje pro území České republiky. Používání (přístup) delší než 30 dní z jakéhokoli třetího státu musí být předem písemně schválené Poskytovatelem.

4. Uživatel má k dispozici on-line softwarové produkty s názvy Fast ForWord® a Reading Assistant™  dle objednávky.

5. Nabyvatel zajišťuje správu a podporu uživatelů.

6. Uživatel bere na vědomí, že Softwarový produkt je možno užívat pouze přihlášením přes internetový prohlížeč a s užitím kvalitních sluchátek s mikrofonem, které musí být kompatibilní s produktem (podrobné informace jsou uvedeny na webu http://scilearn.cz/technicke-informace).

7. Je zakázáno přihlásit se pod přihlašovacími údaji jiného Uživatele ať s jeho nebo bez jeho vědomí.

8. Je zakázáno softwarový produkt kopírovat, pronajímat, půjčovat, sdílet, přepisovat, publikovat, měnit či vytvářet odvozené materiály, distribuovat, poskytnout podlicenci jiným subjektům nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití včetně veřejné ukázky či demonstrace či jinak neautorizovaně používat.

9. Uživatel se zavazuje uchovávat v tajnosti všechny aktivační kódy, hesla, identifikační čísla a přístupové údaje získané od Nabyvatele  a je oprávněn je používat pouze pro účely užívání Softwarového produktu v souladu s těmito podmínkami.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM SOFTWARU

Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa) byly zpracovávány  Poskytovatelem a SLC a to pro účely vedení evidence uživatelů, zasílání výkazů činnosti Uživateli, poskytování technické a metodické podpory a dalším činnostem souvisejícím s používáním softwarového produktu. Osobní údaje budou takto zpracovány po dobu 5 let od posledního přihlášení uživatele a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel a SLC použili jakákoliv elektronicky přenesená a jinak poskytnutá data a informace vztahující se k poskytovaným službám a používání Softwarového produktu Uživateli včetně výsledků testů k účelům poskytování podpory uživatelům, výzkumu, normování, marketingu a jiným účelům s tím, že osobní údaje Uživatelů nebudou nikde veřejně uváděny s výjimkou případů, kdy k tomu dá písemný souhlas. Uživatel souhlasí s tím, aby osobní data a informace související s prací a výsledky používání programu byly přeneseny do SLC a případně i jiné organizaci poskytující služby s tím, že všechny zúčastněné organizace dbají na dodržování ochrany osobních dat a v žádném případě tato data nebudou použita tak, aby byli jednotliví uživatelé identifikováni, popřípadě data budou použita pouze agregovaně bez specifikace osobních dat. Zásady ochrany osobních údajů Poskytovatele jsou uvedeny na http://scilearn.cz/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju.

Uživatel bere na vědomí stanovené podmínky a zavazuje se jimi řídit.