Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Foundations II

Tento modul pomůže studentům vytvořit si spojení mezi zvuky a písmeny. Pokračuje v rozvíjení základních kognitivních dovedností - paměti, pozornosti, zpracování a řazení, které jsou důležitým předpokladem k úspěšnému čtení. Program zároveň napomáhá vytvořit spojení mezi mluvenou a psanou angličtinou a vede studenty k úspěšnému zvládnutí čtení v angličtině. Efektivně trénuje tyto dovednosti: pokročilá přesnost poslechu, pokročilé sluchové řazení, analýza slov, sluchové porozumění, obecné zásady anglického jazyka, následování pokynů.

Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.


Jednotlivá cvičení modulu Foundations II.

Cosmic Reader

Student poslouchá příběh, odpovídá na otázky týkající se vyslechnutého a učí se následovat instrukce. Rozšiřuje si znalosti pravidel anglického jazyka a slovní zásobu. Rozvíjí umění porozumění a zpětného popisu příběhu.

Polar Planet

Rozlišování cílového slova, které je prezentované v mluvené i psané sérii slov. Rozvoj porozumění jazyka  a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Tomb Trek

Student vybere ze dvou možností slovo, které slyšel. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Paint Match

Student tvoří dvojice ze slov, která slyšel (zvukové pexeso). Procvičování shody zvuku a písmene.

Jumper Gym

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. paměti a následování instrukcí) a uvědomování si jednotlivých fonémů.