Fast ForWord

Angličtina na míru studentovi

  • Příprava mozku na angličtinu
  • Intenzivní trénink angličtiny

Přirozené učení angličtiny

Představte si, že vaše angličtina může zazářit novým světlem. S programem Fast ForWord oceněným na mezinárodní úrovni (součást balíčku Scilearn English), se učení angličtiny stává přirozenou součástí vašeho života. Každý týden uvidíte, jak vaše schopnosti rostou, díky personalizovaným reportům. Program odhalí vaše silné stránky i oblasti k zlepšení a podle toho vám připraví cvičení na míru.

Proč je to tak účinné?

Fast ForWord je vytvořen neurovědci tak, že posiluje nejen rozvoj angličtiny, ale i kognitivních dovedností. Navíc se s každým kliknutím přizpůsobuje potřebám studenta. Díky tomuto inovativnímu přístupu si studenti rychle zlepšují schopnost učit se a posilují se struktury v mozku zodpovědné za rozvoj jazyka. Rapidní pokroky a forma programu, připomínající počítačovou hru, motivují k dalšímu studiu.

Jak to funguje?

Víme, že zvládnutí angličtiny je založeno na pěti pilířích gramotnosti: schopnosti rozpoznat zvuky ve slovech, ve slovní zásobě, výslovnosti, porozumění mluvenému i psanému slovu a plynulosti zpracování řeči v mozku. I když jsou tyto specifické dovednosti pro anglickou gramotnost klíčové, základní kognitivní dovednosti jako paměť, pozornost, zpracování informací a řazení jsou stejně důležité pro rychlé a efektivní osvojení angličtiny.

Program Fast ForWord je navržen tak, aby studentům pomohl nejprve připravit mozek na učení angličtiny.
Součástí je unikátní trénink vedoucí k otištění fonémů angličtiny v mozku, což má za následek výrazné zlepšení porozumění mluvenému slovu a výslovnosti.

Studenti dosahují rychlých a trvalých pokroků

  • Program se přizpůsobí potřebám studenta, aby mohl cvičit přesně to, co potřebuje, a nezdržoval se nácvikem dovedností, které už získal.
  • Program vybírá cvičení pro každého studenta s ohledem na jeho úroveň angličtiny i věk. Je vhodný od 1. třídy až po maturanty.

Při důsledném používání může SciLearn English pomoci studentům posunout se o celou úroveň CEFR za jediný školní rok*.

*Výsledky z testů na české základní škole, kde 73 % žáků tento pokrok zaznamenalo.

Rozvoj kognitivních dovedností v angličtině

Kognitivní dovednosti využívané v mateřštině fungují v druhém jazyku jen omezeně. Při použití druhé řeči je potřeba se více soustředit, hůře si pamatujeme a myslíme pomaleji. Proto je trénink kognitivních dovedností v angličtině klíčem k úspěchu.

Paměť

Vytrénovaná dlouhodobá a pracovní paměť nám pomáhá lépe chápat, co se učíme, spojovat zvuky s písmeny a číst nejen plynule, ale i s porozuměním. Tyto schopnosti jsou klíčové pro to, abychom se mohli snadno a rychle učit.
Cvičení Fast ForWord budují fonologickou pracovní paměť tím, že požadují po studentech, aby si zapamatovali zvuky dostatečně dlouho, aby je dokázali identifikovat a porovnat. V pokročilejších cvičeních si studenti procvičují zapamatování celých slov, vět a odstavců dostatečně dlouho na to, aby dokázali odpovídat na otázky a používali deduktivní uvažování.

Pozornost

Schopnost zaměřit se na konkrétní informace, udržet toto soustředění a ignorovat rušivé vlivy při plnění úkolu je zásadní pro úspěšné učení jazyka.
Fast ForWord rozvíjí pozornost tím, že vyžaduje od studentů, aby v každém cvičení věnovali pozornost hláskám, slovům nebo celým větám. Jak studenti postupují, aktivity se prodlužují, takže studenti přecházejí od pouhého věnování pozornosti během krátkého úkolu k budování dlouhodobé pozornosti. Zlepšení soustředění pomáhá nejen při učení angličtiny, ale i v dalších předmětech a osobním životě.

Zpracování informací

Naše schopnost zpracovat informace nám umožňuje chápat, co slyšíme a čteme. Proto je důležité, abychom dokázali spojit písmena se zvuky, což nám pomáhá pochopit mluvené i psané slovo. Tuto dovednost začínáme rozvíjet už v prvním roce života. Když se s angličtinou setkáme později, může být naše schopnost rozpoznávat anglické zvuky omezená, a proto nám může mluvená angličtina připadat příliš rychlá a těžko srozumitelná.
Program SciLearn English řeší tyto problémy pomocí Fast ForWord, který zahrnuje cvičení s akusticky upravenou řečí. Tato cvičení jsou navržena tak, aby pomohla studentům rozlišovat mezi podobnými zvuky, zejména mezi těmi, které se v jejich mateřském jazyce nevyskytují. Fast ForWord dokáže zpomalit konkrétní souhlásky ve slovech, čímž studentům umožňuje přeškolit svůj mozek na efektivní zpracování těchto nových zvuků. Jak studenti postupují, cvičení se stávají složitějšími, což vede k rychlému zlepšení jejich porozumění mluvené angličtině.

Řazení informací

Sekvenční řazení je dovednost, která umožňuje rozpoznávat a sledovat pořadí různých prvků, ať už jde o zvuky v jednotlivých slovech, slova ve větách, věty v odstavcích nebo události v příbězích. Tato dovednost je klíčová pro všechny aspekty čtení a psaní, protože porozumění jakémukoliv textu závisí na schopnosti správně řadit a spojovat informace.
Fast ForWord nabízí cvičení zaměřená právě na rozvoj této dovednosti. Studenti se učí rozpoznávat správné pořadí, od jednoduchého sledování instrukcí až po složitější úkoly, jako je skládání zvuků do slov ve správném pořadí. Tím se zlepšuje nejen jejich schopnost porozumět čtenému textu, ale i porozumění mluvenému slovu, zejména jde-li o vícestupňové instrukce.

Asistent koučovaného čtení a výslovnosti Clear Fluency

Dále je tu program Clear Fluency jako doplněk k Fast ForWord pro zlepšení výslovnosti a čtení s porozuměním, který nabízí bohatou knihovnu textů různých žánrů a úrovní. Studenti si mohou vybrat texty, které je baví, což dělá učení zábavnějším. Díky technologii rozpoznávání hlasu program funguje jako osobní trenér, který poslouchá studenta během jeho čtení nahlas a identifikuje slova potřebná k vylepšení výslovnosti. Pomáhá studentovi s porozuměním pomocí návodných otázek a na závěr pomocí kvízu. Clear Fluency obsahuje texty z různých žánrů a školních předmětů, takže rozvíjí také slovní zásobu a připravuje na studium v angličtině.

"Moje děti (13 a 15 let) s programem pracují 2 roky a zvládnou sledovat filmy, číst knihy i popovídat si v zahraničí. Když mi někdo vykládá o problémech s učením se angličtiny, odkážu ho na SciLearn (Fast ForWord a Clear Fluency). Koupila jsem si ho i pro sebe..."

- Lenka Hadašová, maminka, lektorka němčiny a češtiny pro cizince

Praktické reporty pro učitele i žáky

Fast FoWord poskytuje důkladnou analýzu a zprávy, které umožňují sledovat, jak se studenti zlepšují. Tyto zprávy jsou dostupné pro školy, třídy i jednotlivce, což usnadňuje rozhodování založené na jasných a relevantních datech. Učitelé a studenti získávají přehledy s grafy, které ukazují pokrok, výsledky, trendy a úroveň znalostí. To vše umožňuje učitelům poskytovat přesnou zpětnou vazbu přímo na míru potřebám každého studenta pro jeho další zlepšení.

Učitel vidí rychlý přehled práce a výsledků celé třídy i detailní analýzu jednotlivých studentů. Může také nastavit automatické pravidelné zasílání výkazů práce jednotlivým žákům i jejich rodičům.

Jak lze program využít

Fast ForWord (stejně jako program Clear Fluency - oba programy jsou součástí balíčku SciLearn English) je vhodný pro individuální výuku i výuku v rámci jedné třídy či celé školy. Žáci i dospělí studenti si mohou program objednat individuálně. Bude jim přidělen lektor, který jim program nastaví dle jejich potřeb a bude jim na dálku k dispozici v průběhu studia.

Ve školách je možné program využít buď u jednotlivců z různých tříd, kteří mají zájem o zlepšení angličtiny, nebo ho lze implementovat do celé třídy, případně i celé školy. Ve školách se program využívá buď v rámci domácí přípravy nebo během vyučování v počítačové učebně. Některé školy tyto dvě možnosti kombinují tak, že žáci například pracují s programem jedenkrát týdně ve škole pod dozorem učitele a dvakrát týdně samostatně doma. Vyškolení a podpora učitelů je zdarma.

Hlavní důvody proč studenti volí SciLearn English (programy Fast ForWord a Clear Fluency):

vypadá jako počítačová hra a dětí baví
trénuje mozek a děti se snadněji soustředí i učí
přizpůsobuje se dítěti a tím ho rychleji posouvá dopředu
poskytuje zpětnou vazbu, rodiče jsou v obraze
k dispozici je lektor, který vyřeší cokoliv je potřeba
vysoká bezpečnost a žádné reklamy

Hlavní důvody proč s programy pokračují...

výsledky - rychlost a kvalita s jakou se studenti učí
výslovnost - studenti v angličtině ztrácí český přízvuk
porozumění - studenti rozumí mluvené řeči
sebevědomí - studenti se přestávají bát mluvit
čtení - studetni se zlepšují ve čtení (i v češtině)

Tohle může být Váš příběh nebo Vašich dětí...

„Do scilearn se zapojily moje tři děti postupně jak rostly. Scilearn je baví, neodmítají si k němu sednout, angličtinu mají rádi. Nejstarší dcera čte a mluví anglicky skvěle, filmy už odmítá sledovat v rodném jazyce a v původním znění jim bez problémů rozumí. Mladší kluci se zlepšují a je super, že jsou 3x týdně v kontaktu s angličtinou. Na scilearn oceňuji časovou flexibilitu (program si můžete zapnout tehdy, když Vám to vyhovuje), samostatnost (dítě je schopno si ho zapnout a ovládat samo) a kvalitu (dítě se učí angličtinu zábavným způsobem, posouvá se dopředu postupně).

Silva Procházková

maminka 3 dětí

Moje dcera Klára (4. třída) byla letos na příměstském táboře s rodilou mluvčí (Kanada), bez česky mluvícího dalšího lektora. jednalo se o malou skupinu stejně starých dětí. Byla schopná se bez problémů dorozumět (na rodíl od ostatních dětí, které za ní prý pořád chodily: "zeptej se jí, jestli...." ). Měla z toho velkou radost a já taky. Jsem přesvědčená, že hlavním důvodem bylo používání SciLearn programu, který využíváme přibližně dva roky. Žádné další kroužky kromě školní angličtiny od 3. třídy, kdy s angličtinou začala, nemá.

Lucie Kuchařová

maminka Klárky

Kristýnka začala s programem SciLearn English pracovat ve 4. třídě. První výsledky jsme viděli už po pár měsících, ale opravdový zlom nastal po zhruba 8 měsících, kdy se ve škole zlepšila i v českém čtení a jiných předmětech. V páté třídě vyhrála školní anglickou olympiádu, v šesté třídě byla druhá na okrese a pak vyhrála. S rezervou udělala Cambrige zkoušky A2, v patnácti letech zvládla úroveň B2 a v osmnácti C1. Lze dosáhnout skvělých výsledků i přes dyslexii, ADD. Rozhodně mohu program Fast ForWord doporučit.“

Iveta Dufková

maminka Kristýnky, lektorka angličtiny

V čem je Fast ForWord výjimečný

Trénuje učící funkce mozku

Jediný program, který se nejprve soustředí na trénink kognitivních funkcí, které zdokonalí schopnosti studenta učit se a zpracovávat angličtinu. Díky tomu je učení  mnohem rychlejší a přirozenější. Student začíná myslet v angličtině.

Ověřený výzkumem i praxí

Žádný jiný program nebyl tak detailně studován a prověřen jako program FastForWord, jehož efektivita byla ověřena ve více než 300 nezávislých studiích a obsahuje 55 patentů v oblasti neurovědy a vzdělávání.

Rychlé zlepšení, které vydrží

Program se přizpůsobuje s každým kliknutím myši a posouvá studenty kupředu okamžitě, jakmile zvládnou každou dílčí dovednost. Učení je proto zábavnější a mnohem rychlejší, než s jinými programy.

Srovnání s dalšími možnostmi výuky angličtiny

Je čas se rozhodnout...

Neudělám nic.

Moje dítě bude mít angličtinu takovou, jakou má. Pomalu se bude ve škole zlepšovat a až bude starší a přijde na to, kolik dveří má zavřených díky nedostatečné angličtině, pak se jí třeba začne učit sám. A já tu svou už nezlepším.

Vyzkouším to.

Vím, že zodpovědnost za vzdělávání mých dětí mám já jako rodič. Nehledám důvody, proč to nejde a neobviňuji učitele, ale beru výuku angličtiny do svých rukou a pomohu svému dítěti angličtinu zvládnout už na základní škole. A to samé s mou angličtinou.