Články v anglických online časopisech Jump a Drive jsou namluvené rodilými mluvčími a doplněné o pracovní listy a jsou s 30% slevou zde >>

 Demo Fast ForWord Reading Level 5

Modul pomáhá studentům posílit kognitivní dovednosti související se čtením a přemýšlením v angličtině. K tomu využívá pokročilá cvičení fonemické analýzy, hláskování a dekódování slov, komplexní větnou stavbu a její porozumění a pokročilé úrovně kritického myšlení. Trénuje širokou slovní zásobu, cit pro malé rozdíly v synonymech a používání idiomů.


Wood Works

Třídění slov podle pravidel výslovnosti. Procvičování hláskování (různé pravopisné vzory pro každý foném) a správného dekódování. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů.

Toad Loader

Tvoření věty, která popisuje obrázek, výběrem správných slov a frází. Procvičování čtení komplexního textu s porozuměním a gramatiky. Rozšiřování slovní zásoby.

Gator Jam

Odpovědi výběrem správného slova, a třídění každé odpovědi analogicky podle typu. Procvičování čtení s porozuměním a logického uvažování. Rozšiřování slovní zásoby a rozlišování malých rozdílů ve významu slov.

Lana´s Lanes

Čtení pasáže textu, výběr věty, která správně parafrázuje krátký odstavec, a poté odpovědi na otázky.  Procvičování logického uvažování a čtení s porozuměním (rozlišení fikce či pravdy, strategie). Student shrnuje čtený text a hledá logickou organizaci textu (tabulky, grafy, koncepty, vývojové diagramy, rozvrhy).

Quack Splash

Tvoření odstavců doplněním chybějícího slova, fráze a věty. Poté odpovídání na otázky. Procvičování čtení s porozuměním (rozlišení fikce a pravdy), schopnosti psaní a úprav daného textu (výběr správných informací, tvoření a logické uvažování). Nácvik opisu významu slov jinými slovy (metafora, přirovnání, idiom) a odpovídání na otázky.