Demo Fast ForWord Literacy

Tento modul vytváří otisky anglických fonémů a trénuje základní kognitivní funkce. V praxi to znamená, že díky tomuto tréninku angličtinu daleko lépe slyšíte a vnímáte. A také se dokážete lépe soustředit, více si zapamatovat a rychleji přemýšlet. Zaměřuje se na: sluchové zpracování mluveného slova, strukturu řeči, pracovní paměť, poslechové porozumění, fonologickou plynulost.

Jak se cvičeními pracovat

Jednotlivá cvičení modulu Fast ForWord Literacy

Zde se dozvíte, k čemu jednotlivá cvičení slouží a můžete si je vyzkoušet. Všechna cvičení používají počítačově roztaženou řeč. Roztažení se zkracuje, jak student prochází modulem až do běžné rychlosti mluvené řeči.

Space Racer

Rozlišování a sekvencování zvukové škály. Rozvoj jazykového porozumění (např. zapamatování si a následování instrukcí) a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Galaxy Goal

Rozpoznávání, kdy se v opakovaných slabikách ozve slabika nová. Rozvoj jazykového porozumění a uvědomování si jednotlivých fonémů.

Spin Master

Student vybere ze dvou možností slabiku, kterou slyšel. Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Lunar Tunes

Student tvoří dvojice slabik nebo slov, které slyšel (zvukové pexeso). Rozvoj uvědomování si jednotlivých fonémů. Procvičování shody zvuku a písmene.

Star Pics

Student přiřazuje výslovnostně blízká slova, která slyšel, k obrázkům. Rozšiřování  znalostí pravidel anglického jazyka a slovní zásoby. Rozvoj porozumění a zpětného popisu  příběhu.

Stellar Stories

Toto cvičení je zaměřené na dvě různé aktivity. V jedné aktivitě se student učí následovat instrukce a rozšiřuje si slovní zásobu. V druhé aktivitě poslouchá příběh a odpovídá na otázky týkající se vyslechnutého. Rozšiřuje si znalosti pravidel anglického jazyka  i slovní zásobu. Rozvíjí porozumění a dovednost zpětného popisu příběhu.